Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty

Grupę docelową stanowią:
  • studenci Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej  w Koninie z kierunków  pedagogika i edukacja techniczno - informatyczna  o specjalności nauczycielskiej oraz ze studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego
  • dyrektorzy i wybrani nauczyciele 20 szkół publicznych i niepublicznych prowadzących praktyki;
 
Ogółem wsparciem obejmiemy 220 K i M oraz 20 szkół lub placówek oświatowych. Wybór ww. szkół pozwoli nam na realizację praktyk na wszystkich poziomach kształcenia i przygotowanie studentów do pracy w szkole różnych typów. 
Kapitał ludzkiWSPTUE
WSPT w Koninie realizuje  projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.